Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Αποστολή

Η αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι να προσφέρει στους φοιτητές του εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, να παράγει έρευνα με διεθνή αναγνώριση στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας προετοιμάζοντας κατάλληλα τους λογιστές και τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του μέλλοντος.

Όραμα
Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί ένα διακεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων του, συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή των επιστημών της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ανθρώπων του.

Στρατηγικοί Στόχοι
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος είναι:
• Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών πάνω στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς και με ταυτόχρονη καλλιέργεια της ικανότητας κριτικής σκέψης.
• Επίτευξη υψηλών ποσοστών απασχολησιμότητας των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
• Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, που παρουσιάζουν μεμονωμένα αλλά και σε συνδυασμό, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Ανάπτυξη συνεργειών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
• Ενίσχυση της συμμετοχής του Τμήματος, άμεσα ή έμμεσα, στην εκπαιδευτική, οικονομική και κοινωνική ζωή.
• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων διοικητικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές.
• Συμβολή στην ποιοτική και ποσοτική ολοκλήρωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 
 
Close Menu