Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

003 – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι φοιτητές του τμήματος κατά την εγγραφή τους αποκτούν αυτομάτως ένα λογαριασμό για πρόσβαση στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις σπουδές. Τα συστήματα αυτά είναι: ΠΥΘΙΑ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Εύδοξος-Συγγράματα, Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Βιβλιοθήκη και VPN, Moodle.

Τα διακριτικά του λογαριασμού (όνομα χρήστη-κωδικός χρήστη) κοινοποιούνται εγγράφως στο φοιτητή/τρια κατά την εγγραφή τους και χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια για την πρόσβαση σε όλα τα συστήματα. Ο “κωδικός χρήστη” αναφέρεται συχνά και ως “συνθηματικό”.

Ειδικά για το Moodle ο λογαριασμός του φοιτητή δεν δημιουργείται αυτόματα, αλλά πρέπει να τον δημιουργήσει ο ίδιος ο φοιτητής, με όνομα και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ. Ακολούθως εισέρχεται στο σύστημα πάντα με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.

Τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου στο οποίο μπορούν να απευθείνονται οι φοιτητές για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τη πρόσβαση σε αυτά.


Το σύστημα ΠΥΘΙΑ

http://pithia.teithe.gr/unistudent/
Το σύστημα ΠΥΘΙΑ χρησιμοποιείται για την πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με τη βαθμολογία τους και για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η πρόσβαση γίνεται με το όνομα και κωδικό χρήστη που κοινοποιείται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους (Για τους πρωτοετείς φοιτητές η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων συμπληρώνεται αυτόματα από τη γραμματεία κατά την εγγραφή τους και δεν μπορεί να τροποποιηθεί).


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

https://webmail.teithe.gr/login.php
Όλοι οι φοιτητές έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής accxxxyy@acc.teithe.gr
Όπου “accxxxyy” είναι το όνομα χρήστη. Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ. Περισσότερα για τον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα βρείτε εδώ


Εύδοξος-Συγγράμματα

http://eudoxus.gr/
Το σύστημα “Εύδοξος” είναι υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.
Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.


Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

http://academicid.minedu.gov.gr/
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).
(Η φωτογραφία που θα ανεβάσετε για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, πρέπει να είναι ευπρεπής και ευκρινής ώστε να αποφύγετε την απόρριψη της και την καθυστέρηση για την έγκριση μίας νέας)


Βιβλιοθήκη και η υπηρεσία VPN

http://www.lib.teithe.gr/
Αποστολή της Βιβλιοθήκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση.
Εκτός από τα έντυπα συγγράμματα οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν βιβλιογραφία και σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Όταν αυτή η αναζήτηση γίνεται από οικιακά ή άλλα δίκτυα Η/Υ εκτός A.T.E.I -Θ., τότε είναι απαραίτητη η χρήση της υπηρεσίας VPN. Για την εγκατάσταση της εφαρμογής VPN στο Η/Υ σας, κατεβάστε την εφαρμογή εγκατάστασης και εκτελέστε την ως διαχειριστής (δεξί κλικ – “Εκτέλεση ως Διαχειριστής”). Μετά την αρχική εγκατάσταση και κάθε φορά που θα θέλετε να αναζητείσετε βιβλιογραφία σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, εκτελείτε την εφαρμογή VPN, πάντοτε ως διαχειριστής (δεξί κλικ – “Εκτέλεση ως Διαχειριστής”). Όπου ζητείται όνομα και κωδικός χρήστη, δίνετε τα ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση μέσω vpn, o Η/Υ σας φαίνεται ως μέρος του δικτύου του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. και καθιστά εφικτή την πρόσβαση στις συμβεβλημένες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.


Moodle (Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων)

http://moodle.teithe.gr/
Η πλατφόρμα “Moodle” είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Σε αυτό το σύστημα δεν δημιουργείται αυτόματα λογαριασμός. Τον λογαριασμό τον δημιουργούν οι φοιτητές, με όνομα και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ. Ακολούθως εισέρχεσθε στο σύστημα πάντα με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.

Close Menu