Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Λογιστικής, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι
α) η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων άλλων συναφών σχολών Πανεπιστημίων,
β) η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών / φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και
γ) η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

Close Menu