Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

menu_002_01_04

Σπουδές

ΠΠΣ

———————————————————————————————–

2.1.4 Πρακτική Άσκηση

Η δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας παρέχεται στους φοιτητές στα πλαίσια του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Η πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Στ’ ή και του Η’ ακαδημαϊκού εξαμήνου, υποκαθιστώντας κάθε φορά ένα μάθημα επιλογής του αντίστοιχου εξαμήνου (Στ΄, Η΄). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρίμηνη και διενεργείται κατά τους θερινούς μήνες σε κάποια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς (Φορείς Απασχόλησης) του Τμήματος, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας που τηρούν λογιστικά βιβλία και διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια. Εναλλακτικά, μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ, που έχουν λογιστικό και φορολογικό αντικείμενο.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που είναι αρμόδιο για την περάτωση της όλης διαδικασίας και στο οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης και τους συνεργαζόμενους φορείς.

(link για pdf με Κανονισμό Πρακτικής ??).

 

Close Menu